Jaa alla oleva somessa tai sähköpostilla:

Tämä Olli Tammilehdon kirjoitus on kirjallinen lausunto, jonka hän teki eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan 4.5.2022 pidettyä kokousta varten. Uudelleen julkaiseminen toivottavaa. Siitä tarkemmin tässä.

Militarismi ja ydinsotariskin lisääminen vievät ympäristökatastrofiin

Hallituksen selonteon (Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta, VNS 1/2022 vp) mukaan Suomen turvallisuus on heikentynyt Ukrainan sodan takia. Valitettavasti hallituksen ainoa vastaus tähän nojaa aseisiin, vaikka sodan taustalla on nimenomaan idän ja lännen militarismi. Jos Suomi liittyy Natoon, maamme joutuu ottamaan osavastuun maailmanhistorian ylivoimaisesti suurimman sotakoneiston ylläpidon ja käytön kaikista seurauksista. Niihin kuuluvat myös valtavat ympäristövaikutukset. Militarismin musertavan raskas ekologinen selkäreppu koostuu varustautumisen, armeijan ylläpidon, sotaharjoitusten ja sotien seurauksista sekä väkivallan ja sodan uhan avulla ylläpidetyn ympäristölle tuhoisan järjestelmän vaikutuksista1. Sitä paitsi tämä vaarallinen järjestelmä on kasvamassa voimakkaasti, koska sodan avulla on nyt oikeutettu uusi varustelukierre.

Vaikka ympäristömme tuhoutumista on yritetty hillitä lukuisilla kansainvälisillä ja kansallisilla laeilla, sotavoimat on usein vapautettu näistä säädöksistä tai lakeihin on luotu niille sopivia porsaanreikiä. Natoa hallitseva USA:n armeija saa jatkuvasti poikkeuslupia olla noudattamatta ympäristösäädöksiä.2 Vasta vuonna 2015 valtiot velvoitettiin ottamaan sotajärjestelmän päästöt huomioon kasvihuonekaasulaskelmissa3.

Vuonna 2021 Nato-maiden osuus maailman varustelumenoista oli 56 %4. Ainakin tällä osuudella mahdollinen Nato-Suomi olisi osavastuussa sotilaallisesta ympäristötuhosta. Todennäköisesti osuus on kuitenkin paljon suurempi, kun ottaa huomioon Nato-maiden (lähinnä USA:n) yli 500 liittoutuman ulkopuolella sijaitsevaa sotilastukikohtaa5 ja niiden (lähinnä USA:n) yli sata sotilaallista interventiota toisen maailmansodan jälkeen6.

Vuonna 2017 pelkästään Yhdysvaltojen sotilasteollinen kompleksi tuotti 212 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavat päästöt, josta 59 miljoonaa tonnia aiheutui sotalaitoksen toiminasta ja 153 miljoonaa tonnia aseiden tuotannosta7. Tämä on suurempi määrä kuin useimpien maailman maiden kokonaispäästöt ja suurempi myös kuin useimpien EU-maiden. Jos USA:n sotakoneisto olisi maa, se sijoittuisi 29. päästöjen suuruudessa8.

Militarismi järkyttää globaalia geofysikaalista järjestelmää monilla muillakin tavoilla kuin kasvihuonekaasuja tuottamalla. Sotakoneiden valmistamiseen tarvitaan esimerkiksi valtavia määriä alumiinia9. Alumiinia saadaan bauksiitista, jonka kaivaminen on johtanut muun muassa joidenkin sademetsäalueiden hävitykseen ja sitä kautta lajikatoon ja ilmastojärjestelmän vaurioitumisen riskiin.

Sotilasteollinen kompleksi on aiheuttanut myös vakavaa paikallista ympäristötuhoa ympäri maailmaa. Sotilastukikohdissa ja harjoitusalueilla ympäristöön levitetään lyijyä ja muita raskasmetalleja, poltto- ja voiteluaineita, liuottimia sekä räjähdysaineita. Räjähteissä yleisesti käytetty TNT on myrkyllinen ihmisille, eläimille, kasveille ja mikrobeille, ja se hajoaa vain hitaasti.10 Ammuksia valmistetaan nykyisin paljon köyhdytetystä uraanista, joka on vielä myrkyllisempää kuin lyijy11.

Itse sota merkitsee täydellistä ympäristökatastrofia. Kaikki ympäristö- ja luonnonsuojelua koskevat säädökset ja sopimukset voidaan heittää romukoppaan. Saasteita levitetään ja luontoa raiskataan sumeilematta, mikäli siitä on vain jotain hyötyä omille joukoille tai haittaa viholliselle. Sodan jälkeen seuraa usein kaoottinen tilanne, jossa ihmiset joutuvat elämään saasteiden keskellä, epähygieenisissä ja sairauksia edistävissä oloissa ja käyttämään vaarallisia ja saastuneita materiaaleja ruoan ja asunnon lämmittämiseen sekä asumusten rakentamiseen ja korjailuun.12

Militarismin suurin ympäristöä tuhoava vaikutus liittyy kuitenkin sen avulla ylläpidetyn järjestelmän luonteeseen. Naton väitetään olevan puolustusliitto, joka suojelee Länsi-Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa Venäjän hyökkäysuhalta. Jos tämä olisi totta luulisi tähän riittävän esimerkiksi kaksi kertaa Venäjää suurempi sotilasbudjetti. Tämän kokoisen tai jopa pienemmän budjetin riittävyyttä näyttäisi todistavan lännen poliitikkojen yleinen käsitys Venäjän kyvyttömyydestä. Varsinkin Ukrainan sodan aikana on vähän päästä väitetty, ettei Venäjä pysty tehokkaasti käyttämään sotilaallisia resurssejaan vaan toimii jatkuvasti taitamattomasti.

Todellisuudessa Naton ”puolustus”budjetti ei ole kaksi kertaa vaan noin 17 kertaa suurempi kuin Venäjän eli noin 1,2 biljoonaa (miljoonaa miljoonaa) dollaria13. Miksi militarismiin on haluttu käyttää näin valtavasti rahaa? Osaselitys on sotilasteollisen kompleksin valta: tarpeettomien ja jopa toimimattomienkin asejärjestelmien tuotanto Nato-maiden veronmaksajien rahoilla on sen ja siihen kuuluvien yhtiöiden etujen mukaista.

Toinen selitys on se, että valtavan, ympäri maailmaa levittäytyneen sotakoneiston luomaa uhkaa tarvitaan takaamaan öljyn ja mitä erilaisimpien raaka-aineiden ja maanviljelystuotteiden riittävän edullinen saatavuus ja oikeasuuntainen kulku. Uhkaa tarvitaan myös sellaisen globaalin työnjaon ylläpitämiseen, jota länsimaiden ylä- ja keskiluokan piirissä normaalina pidetty elämäntapa vaatii.14 Tätä jotkut tutkijat ovat alkaneet kutsua imperiumiin perustuvaksi elämisen muodoksi (imperial mode of living)15.

Ilman sotilaallisten interventioiden ja väkivallan uhkaa maailma ei toki hetkessä muuttuisi ekologiseksi paratiisiksi. Tässä tilanteessa kuitenkin köyhien ihmisten, ammattiyhdistysten, ympäristöaktivistien ja muiden voimien muodostamilla yhteiskunnallisilla liikkeillä olisi paljon paremmat mahdollisuudet luoda demokraattisen prosessin kautta ekologisempi yhteiskuntamuoto: luonnonvaroja käytettäisiin kaikkia maan tai alueen ihmisiä hyödyttävästi sellaisella intensiteetillä ja sellaisilla keinoilla, jotka eivät turmelisi kenenkään terveyttä ja elinympäristöä. Tämä johtaisi ”kaupan esteinä” nykyisin pidettävien normien syntymiseen, hintojen nousuun ja tuotantomäärien laskuun. Näin ollen maailmanmarkkinoille tulisi ratkaisevasti vähemmän raaka-aineita ja muita tuotteita. Maapallon ympäristön tila paranisi olennaisesti samalla kun imperiumiin perustuvasta elämisen muodosta olisi pakko luopua.

Globaaleihin militaristisiin voimiin integroitumisen lisäksi Nato-päätös merkitsisi toista kohtalokasta askelta: Suomesta tulisi ydinaseisiin turvautuva ja ydinsodalla uhkaava maa. Hallituksen selonteossa ilmaistaan asia näin: ”Naton ennaltaehkäisevä vaikutus perustuu viime kädessä Yhdysvaltojen sotilaalliseen kykyyn ja ydinasepelotteeseen.” (s. 24) Suomi on jo ennakoidut uutta statustaan jättämällä äänestämättä YK:n ydinaseiden kieltosopimuksesta ja kieltäytymällä ratifioimasta sitä. Tämä siitä huolimatta, että 60 maata – niiden joukossa EU:hun kuuluvat Irlanti ja Itävalta – on ratifioinut sopimuksen. Sopimus tuli voimaan 22.1.2021.

Ydinasestatuksen ennakointia saattoi olla myös se, että Suomi tilasi Yhdysvalloista F35-hävittäjiä, jotka voidaan varustaa ”mini”ydinaseilla16. Näidenkin joukkotuhoaseiden voima ylittää Yhdysvaltain Hiroshimaa pudottaman pommin, joka tappoi yli 300 000 ihmistä. Saksa on hankkimassa F-35-hävittäjiä nimenomaan siksi, että ne voidaan varustaa USA:n ydinpommeilla17.

Jo ennen ydinsodan aloittamista, ydinasejärjestelmä aiheuttaa suurta tuhoa. Pommiin suoraan tai välillisesti tarvittavan uraanin ja plutoniumin tuotanto kaivoksissa, erottelu-, konvertointi- ja väkevöintilaitoksissa sekä tuottoreaktoreissa ja jälleenkäsittelylaitoksissa on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen vakavia paikallisia ympäristöongelmia18. Vielä enemmän ympäristötuhoa on aiheutettu Nevadassa, Tyynen valtameren Marshall-saarilla, Australian Monte-Bello-saarilla, Algerian In Ekkerissä, Kazakstanin Semeissä (Semipalatinsk) ja muilla alueilla, joilla on tehty ydinpommien koeräjäytyksiä19.

Yhdysvaltojen ja Venäjän ydinsotajärjestelmät eivät odota vastapuolen ensimmäisen ydinohjuksen saapumista maaliinsa. Ne laukaisevat vastahyökkäyksen pian sen jälkeen, kun on tehty havainto saapuvasta ydinohjuksesta. Tämä tekee vahingossa, virheellisen havainnon perusteella syttyvän ydinsodan täysin mahdolliseksi.

Venäjän satelliittijärjestelmä, joka valvoo ydinohjusten laukaisua, on selvästi huonompi kuin Yhdysvaltojen. Sen satelliitit havaitsevat mantereelta laukaistavat ydinohjukset myöhemmin kuin USA:n. Sukellusveneistä lähteviä ohjuksia Venäjän satelliitit eivät näe ollenkaan, joten ohjukset havaitaan vasta, kun ne tulevat tutkavalvonnan piiriin. Niinpä Venäjällä on paljon vähemmän aikaa reagoida havaintoihin, ja se joutuu pitämään ydinase”liipaisimensa” paljon herkemmällä kuin USA. Harkinta-aika on vain joitakin minuutteja.20

Kun Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteet ovat kiristyneet viime vuosina ja erityisesti Venäjän hyökkäyksen jälkeen, satelliitti- ja tutkahavainnot tulkitaan entistä helpommin ydinohjuksiksi. Näin ollen kaikki toimet, jotka lisäävät sotilaallista jännitystä Venäjän rajoilla ovat erittäin vaarallisia ihmiskunnan eloonjäämisen kannalta.

Suomen liittyminen Natoon olisi juuri tällainen vaarallista jännitystä lisäävä toimi. Hallituksen selonteossa myönnetään tämä: ”Mikäli Suomi hakisi Naton jäsenyyttä, tulisi varautua laaja-alaiseen ja vaikeasti ennakoitavaan vaikuttamiseen ja riskeihin, kuten esimerkiksi jännitteiden kasvuun Suomen ja Venäjän välisellä rajalla.” (s. 27)

Ydinsodan mahdollisuuteen selonteossa viitataan vain väestönsuojelun yhteydessä ja vaaditaan säteilyvalvonnan tehostamista. Mittaukset eivät kuitenkaan paljon auta, kun Venäjän ydinohjukset maalitetaan suoraan Nato-Suomeen. Lisäksi Naton omat ydinaseet tekisivät pahaa jälkeä Itä- ja Pohjois-Suomessa, kun Pietari, Murmansk ja rajan lähellä olevat sotilastukikohdat tuhottaisiin. Ne harvat suomalaiset, joita ydinräjähdysten pätsit, tulimyrskyt, paineaallot ja säteilyvaikutukset eivät tappaisi, kuolisivat nälkään: sadat vetypommiräjähdykset eri puolilla maailmaa nostaisivat stratosfääriin valtavia savu- ja nokipilviä, joiden seurauksena syntyisi ”ydintalvi”: aurinko pimenisi vähintään 10 vuodeksi21.

Suomen hallituksen ja eduskunnan jäsenet haluavat lähes poikkeuksetta pelastaa ilmaston sekä edistää ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä. Päättämällä Natoon liittymisestä he kuitenkin voivat toimia täydellisesti näitä tavoitteita vastaan. Liittymispäätös lisäsi merkittävästi todennäköisyyttä sille, että ilmasto vaurioituu ratkaisevasti, syntyy täydellinen ympäristökatastrofi ja kestävän kehityksen sijasta maapallo siirtyy kestävään kehittymättömyyteen.


1Ks. esim. Pere Brunet, Chloé Meulewaeter, ja Pere Orteg: Climate Crisis, Armed Forces and Environmental Peace (Barcelona: Centre Delàs d’Estudis per la Pau, 2021), http://centredelas.org/wp-content/uploads/2021/11/informe49_ClimateCrisisArmedForcesEnvironmentalPeace_ENG.pdf.

7Chloé Meulewaeter ja Pere Brunet: Militarismo y Crisis Ambiental: Una reflexión necesaria (Barcelona: Centro Delàs de Estudios por la Paz, 2021), 39, http://centredelas.org/wp-content/uploads/2021/02/informe47_MilitarismoYCrisisAmbiental_CAST.pdf.

10Brunet, Meulewaeter, ja Orteg, Climate Crisis, Armed Forces and Environmental Peace, 17.

12Brunet, Meulewaeter, ja Orteg, Climate Crisis, Armed Forces and Environmental Peace, 17. http://www.envirosagainstwar.org/know/10_reasons_militarism_bad.html

14Brunet, Meulewaeter, ja Orteg, Climate Crisis, Armed Forces and Environmental Peace.

15Ulrich Brand ja Markus Wissen: The Limits to Capitalist Nature: Theorizing and Overcoming the Imperial Mode of Living, Transforming Capitalism (London & New York: Rowman & Littlefield International, 2018); Thomas Kopp ja I.L.A. Kollektiv: At the Expense of Others? How the Imperial Mode of Living Prevents a Good Life for All (München: Oekom, 2019), https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/engl/ILA_Expense_of_Others_EN.pdf.

18Karin Adolph ym.: Nuclear Power: The Critical Question, First hand reports from the frontlines of the nuclear fuel chain (München: Women Engage for a Common Future, 2010), https://www.wecf.org/de/die-kernfrage/.

19Ben Cramer: Ydinaseiden hinta (Helsinki: Rauhankirjallisuuden edistämisseura, 2011).

20David K. Shipler: ”Russia’s Antiquated Nuclear Warning System Jeopardizes Us All”, Washington Monthly, 29.4.2022, http://washingtonmonthly.com/2022/04/29/russias-antiquated-nuclear-warning-system-jeopardizes-us-all/; Daniel Ellsberg: The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner (London: Bloomsbury, 2018).

21Ellsberg, The Doomsday Machine; Alan Robock, Luke Oman, ja Georgiy L Stenchikov: ”Nuclear winter revisited with a modern climate model and current nuclear arsenals: Still catastrophic consequences”, J. Geophys. Res 112, nro D13 (7.2007): D13107, http://dx.doi.org/10.1029/2006JD008235.


04.05.22


Lisää kommentti

* Pakollinen tieto
4000
Drag & drop images (max 3)
Powered by Commentics

Comments (3)

Avatar
New
Maija(Helsinki)says...

Juuri siksi että Venäjä armeijansa etc. jouduttua "huonoon happeen" se voisi ryhtyä käyttämään aluksi taktisia ydinaseita, ja sodan tietysti eskaloiduttua "Suureen saatana"-pommiin asti. Koko maailman tuhoksi. Tosin Nato-US:n kavalasti taustapiruna usuttamana ja ärsyttämänä.

Apostolien teot luku 2:19 "Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, VERTA (verinen sota=WW I),TULTA (tulinen sota =WW II) ja SAVUPATSAITA (=WW III, ydinsota). Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.Ja on tapahtuva, että jokainen,joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu." Tämä selitys on peräisin noin 100 v vanhasta norjalaisesta profetiasta, josta Emanuel Minos kertoo 3-osaisessa haastattelusarjassa, joka on nähtävissä TV 7:n arkiston YLILUONNOLLISTA-osaston jaksossa:"Emanuel Minosin yliluonnollinen maailma"-nimikkeellä. Siinä hän myös toteaa nähdyn. että Pohjanmereen putoaa "jotain", joka aiheutaa valtavan sunamin, joka tuhoaa paitsi koko Luoteis-Euroopan kulttuurin, myös Helsingin ja Pietarinkin samalla.Sehän toki voi myös olla asteroidi "Apophis" osiin hajonneena? 13.4.2029 on laskettu pvä, jonka NASA toki kiistää paniikin välttämiseksi, mutta se kuitenkin tiputtaisi satelliitit aikaansaaden tuhokaaoksen silti.

Avatar
Regular
(Helsinki)says...

Kun tila loppui äsken kesken, tässä vielä lopputeksti:

Kannattaa olla huolissaan sitä, että jos Suomi liittyy NATOon, niin mihin sellaisiin mahdollisiin sotiin NATO meidät vie, jotka eivät ole mitenkään Suomen etujen mukaisia.

Kannattaa olla realisti: Suomi ei ole turvassa NATOssa. Eikä Suomi ole turvassa NATOn ulkopuolella. Sellainen mieletön maailma on.

Mutta NATOn ulkopuolella Suomella on selvästi enemmän mahdollisuuksia itsenäisempiin päätöksiin kuin NATOn sisällä.

Olli Tammilehdon artikelissa on ikävää ekologista faktaa asevoimien tuottamista mittavista kasvihuonepäästöistä ja muista vaarallisista ekologisista seurauksista.

Tammilehdon artikkelissa on myös huolestuttavaa tietoa Venäjän satelliittijärjestelmästä, joka valvoo mahdollista ydinasehyökkäystä. Sen virhemahdollisuudet ovat suuremmat kuin USAn järjestelmän. Myöskään USAn järjestelmä ole täysin aukoton semminkin kun järjestelmissä on mukana inhimillinen tekijä.

Jos (ja kun) Suomeen sijoitetaan ydinaseita, en tunne oloani yhtään turvallisemmaksi. Mutta ilmeisesti moni tuntee.

Veikko Tarvainen

4.5.2022

Avatar
Regular
(Helsinki)says...

kiitos taas hyvästä ja tärkeästi kirjoituksesta. Laitoin sen someen jakoon ja tein Uuden Suomen blogikirjoituksen:

Tiedänhän minä, että hyvin todennäköisesti Suomi liittyy NATOon. Radiouutisten mukaan Erkki Tuomioja kannattaa nyt NATOon liittymistä, kun melkein kaikki muutkin kannattavat. Se on mielestäni aina huono perustelu missä tahansa asiassa. Vähemmistö voi olla oikeassa. Leninistisen puolueteorian mukaan puoleen enemmistö on oikeassa. Siinä suhteessa moni meistä on leninisti. Tai opportunisti.

Tiedänhän minä, etten voi asialle mitään, mutta tiedän, että itsekunnioitukseni lie hitusen parempi, kun kirjoitan vastoin suuren enemmistön tahtoa, kun katson sen tarpeelliseksi.

Suomen henkisestä tilasta kertoo (deja-vu ilmiön tavoin) jotain, että Suomesta ei löydy kovinkaan muuta henkilöä kuin Olli Tammilehto, joka perusteellisesti argumentoi NATOon liittymisen ongelmallisuudesta. Ei hän veristä Venäjän hallintoa ja politiikkaa kannata. Linkki Olli Tammilehdon artikkeliin on tämän kirjoituksessa lopussa.

Ehkä moni ei halua kritisoida NATO, koska siitä saa helposti Venäjän trollin leiman. Kun 70-luvulla arvostellessani Neuvostoliittoa, totuin minuun kiinnitettyyn "neuvostovastaisen" henkilön leimaan, niin otan tyynesti vastaan kaikki leimat. SVP.

Kysymys on siitä, mikä on oikea tapa vastustaa Venäjää. Tehdäänkö se ylivarustautumisella sellaisten liittolaisten kanssa, jotka mm. sotkivat pahasti Irakin asiat, mitä kautta syntyi sekasorto ja ISIS (Ranska oli merkittävä poikkeus, joka ei osallistunut tähän USA-johtoiseen mielettömään ja valheellisin perustein tehtyyn hävitykseen).

Ja suuri, suuri kysymys on, millainen on NATO seuraavien USAn presidentinvaalien jälkeen?

Olli Tammilehdon käyttämä termi militarismi on ehkä liian väkevä ilmaus, mutta on se ainakin siltä osin tosi, että se viittaa jo presidentti Eisenhowerin varoittaman sotilasteollisen kompleksin vallan jatkuvaan kasvuun. Pääsääntöisesti sotilasmenot kasvat kaikkialla tuhoisaa vauhtia. Se merkitsee mm. sosiaalimenoihin käytettävien varojen vähentämistä.

Ylivarustautumisen ekologiset rikit on aihe, joka on perusteellisesti laiminlyöty aihe julkisessa keskustelussa. Esimerkiksi hävittäjien ihailun sijaan voisi puhua myös tästä toisesta puolesta, joka on osa ihmiskunnan kohtalonkysymys.

Tammilehdon artikkelissa kaikki NATOon kohdistuva kritiikki on täysin siirrettävissä Venäjän aseteollista kompleksia kohtaan - ja helposti potenssiin korotettuna. Siellä armeijalle suodaan esimerkiksi vielä suurempia poikkeuksia ekologisten säädösten suhteen kuin lännessä.

Sotilasmahtien ekologisen tuhojäljen logiikka perustuu jatkuvaan kestämättömään kasvuun. Joka vuosi kasvattamalla asevarustelua, aseteollisen kompleksin mittavat päästö, muut saasteet sekä vauriot luonnolle tulevat yhä mittavammiksi ja tuhoisammiksi. Sotien seurauksista puhumattakaan.

NATO päätös tuo hyvin todennäköisesti ydinaseet Suomeen joko julkisesti tai salaisesti. Tuskinpa maa, eli USA, joka on 2000-luvulla pitänyt salaisia pidätyskeskuksia (,joissa vankeja kidutettiin kuten Guantanamossa) terroristeille ja ehkä muillekin ympäri Eurooppaa, ydinaseistaan kaikkea kertoo. Ei tietenkään, nehän ovat sotasalaisuuksia.

Vaikka olisi NATOn kannattaja, kannattaa miettiä asevarustelun ja varsinkin ydinasevarustelun vaarallisen mielettömiä mittasuhteita. Jos ja kun Tammilehdon lähteisiin perustuvat luvut pitävät paikkansa on syytä todeta, että syypäitä on enemmän kuin yksi.

Venäjä on tällä hetkellä aggressiivinen harvainvalta. Jos puheet siitä, että Suomen puolustus perustuu uskottavaan puolustukseen, on paikkansapitävää puhetta, niin kannattaako olla huolissa siitä, että juuri nyt Venäjä hyökkäisi Suomeen, kun sen on suurissa sotilaallisissa ja todennäköisesti pitkäaikaisissa vaikeuksissa Ukrainassa. Miksi se hankkisi lisäongelmia pyrkimällä maahan, jonka puolustus on todettu uskottavaksi?

Page Top
 

Palautetta kirjoittajalle (myös tämän sivuston teknsisistä yksityiskohdista) voi lähettää osoitteeseen
Kirjoituksen uudelleen julkaiseminen on toivottavaa. Siitä tarkemmin tekijän kotisivulla.

Suomessa vapaiden kirjoittajien on yhä vaikeampaa saada toimeentuloa työstään – varsinkin jos kyseenalaistia käsityksiä ja kertomuksia. Toivon siksi, että te, lukijani, tukisitte suoraan rahallisesti työtäni. Ulkomailla on paljon nettipalveluja, joiden kautta minun kaltaiseni kirjoittajat keräävät tukea. Kuitenkin Suomessa yksityinen rahankeräys on laitonta. Siksi rahallisen tuen täytyy tapahtua ostamisen muodossa. Linkki tukikauppaani: https://tammilehto.info/tuki/index.php

Takaisin tekijän (Olli Tammilehto) kotisivun alkuun (http://www.tammilehto.info)